מאתר עבורך טיולים מאורגנים

תקנון

תקנון

תקנון – אורי טארגט בע"מ

51-539692-7

חברת אורי טארגט בע"מ (להלן "טארגט") מציעה שירותי תיירות וטיולים מאורגנים לרחבי העולם. התקשרות עם טארגט וקבלת שירותים ממנה כפופים לתנאים שלהלן:

רישום, תשלום וקבלת שירותים

רישום לאחד מטיולי טארגט יתבצע באמצעות משלוח טופס רישום עבור הטיול הרלוונטי בלבד. טופס הרישום יכיל את פרטיו האישיים של הנוסע, פרטי התקשרות עימו ופרטי כרטיס אשראי לחיוב. יודגש כי על אף שצירוף העתק דרכון הנוסע נדרש, רישום יתבצע גם בהיעדרו. לא יתבצע רישום ולא יישמר מקום על בסיס הסכמות שבע"פ, דוא"ל, הודעות פקסימיליה וכיוצא בזה. חיוב דמי הטיול יתבצע באמצעות אמצעי התשלום שמילא הנוסע בטופס הרישום שלושה חודשים לפני מועד היציאה. 

נוסעים הנרשמים לטיול יחד: מודגש שבמידה ויבטל אחד מהנוסעים את רישומו יתאפשר לנוסע השני לנסוע לטיול בתשלום התוספת העלות לאדם יחיד (בהתאם לסכום המצוין במידעון הטיול). לחילופין, אם יבחר הנוסע לבטל את השתתפותו גם כן, יגבו דמי ביטול בהתאם למדיניות דמי הביטול המפורטת בטופס הרישום של הטיול.

טארגט שומרת על זכותה לסרב לממש השתתפותו של נוסע באחד מטיוליה במקרה של תשלום חסר או שאינו עומד במועדי התשלום הנדרשים, וכן במקרה של גילויי אלימות או חשש לפגיעה בקבוצה.

ביטול עסקה

לאחר הרישום לטיול יתקבלו ביטולי השתתפות מצד נוסעים בכתב בלבד. מדיניות הביטול המחייבת מופיעה במלואה בטופס הרישום ואלו עלויות מוסכמות בין טארגט לבין הנוסע במקרה של ביטול השתתפות בטיול. נוסף למדיניות הביטול, ככל שהתשלום בוצע בעסקת אשראי, יתווספו לדמי הביטול עמלות הסליקה והניכיון שחויבה בהן טארגט.

בהתאם לקבוע בתיקון 58 לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל), טארגט מציעה לכלל לקוחותיה רישום לטיול עם שתי חלופות ביטול עסקה:

תחת האפשרות הראשונה ("טארגט 1") מוצע לנוסע מחיר טיול אטרקטיבי ביותר ולצידו מדיניות דמי ביטול בהתאם למדיניות ספקינו בחו"ל. מחיר הטיול ומדיניות הביטול של הטיול הספציפי יצוינו על גבי פרוספקט הטיול וטופס הרישום בהתאמה. בחירה בחלופה "טארגט 1" ע"י הלקוח תחייב אותו בדמי ביטול כמפורט בטבלה.

תחת האפשרות השנייה ("טארגט 2") יחולו תנאי ביטול כקבוע בחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה הרחבת ביטול עסקה ע"י אזרח ותיק (ככל שהלקוח אכן אזרח ותיק). מנגד, עלות הטיול תעלה בשיעור המצוין בטופס הרישום ביחס לכל טיול וטיול. ע"פ רב, מדובר בעלייה של 10-15% ממחיר הטיול המוצע תחת חלופת "טארגט 1". עלייה זו במחיר הטיול נובעת ממדיניות ספקינו מחוץ לישראל אשר החוק הישראלי אינו חל עליהם.

בבחירת כל אחת מהחלופות מסכים הנוסע לתנאים הנלווים לה. למען הסר ספק – טיולי טארגט מתבצעים כולם מחוץ לשטחה של מדינת ישראל, ועל כן ספקיה ממוקמים מחוץ לשטחה של המדינה. 

מסים והיטלים

מחירי הטיולים השונים כוללים מרכיב של מיסי נמל והיטלים שונים, לפי ערכם במועד הפרסום. מסים והיטלים אלה נתונים לשינוי ע"י חברות התעופה והשייט. ככל שמסים והיטלים אלה יעלו/ירדו בין התקופה של פרסום הטיול לבין יציאתו, שומרת טארגט על זכותה לעדכן את מחיר הטיול.

תוכנית הטיול ומפרטו

יציאתו של טיול מותנית במינימום משתתפים כפי שיקבע בקשר לכל טיול בנפרד.

תכנית כל אחד מטיולי טארגט מפורסמת באמצעות פרוספקט המצוי במשרדי טארגט וניתן לשליחה באמצעות דוא"ל לבקשת הלקוח, וכן באתר האינטרנט בכתובת www.targetours.co.il. במקרה של הבדלים בין המפורסם באתר לפרוספקט, גובר האחרון. סדר הפעילות הקבועה בתכנית נתון לשינוי בהתאם לצרכים המתחייבים. טארגט אינה אחראית לתופעות מזג האוויר, ובכלל זה ימי גשם/שלג, שטפונות, רעידות אדמה וכיוצא בזה. כמו כן, מובהר כי טארגט אינה אחראית לאירועים שאינם בשליטתה וככל שיידרשו בשל אלו שינויים במסלול הטיול כך יעשה. במקרה של ביטול אטרקציה כתוצאה משינוי מתחייב במסלול הטיול, תחזיר טארגט את עלותו למשתתפי הטיול במקרה של השבת הסכום בפועל אליה מצד הספק החיצוני בלבד.

חברת טארגט מתקשרת עם חברות תעופה מן השורה הראשונה. עם זאת, מסיבות שאינן תלויות בטארגט, במקרים מיוחדים ייתכנו עיכובים וביטולים של טיסות. במקרה של אחד מאלו, מובהר ומוסכם שטארגט אינה אחראית לנזק לנוסעי הקבוצה, שכן העיכוב ו/או הביטול אינם בשליטתה.

לידיעת הנוסעים – חוקי מדינת ישראל מכירים באחריות חברות התעופה בקשר לביטול ו/או עיכוב טיסות, ותחת תנאים המפורטים בחוק מאפשרים קבלת פיצוי ישירות מחברת התעופה ללא התערבות מצד חברת הנסיעות.

חברת טארגט מתקשרת לצורך תכנון הטיולים עם חברות שייט מהשורה הראשונה. עם זאת, מסיבות שאינן תלויות בטארגט במקרים מיוחדים ייתכנו כשלים טכניים שעשויים לגרום לביטול, עיכוב או קיצור שייט. יובהר כי בשל היעדר שליטה על תקלות אלה הרי שאין טארגט אחראית להן.

עוד יובהר כי במקרה של ביטול/עיכוב טיסה ו/או עיכוב/ביטול/קיצור שייט, כל הוצאה מיוחדת שתיגרם לנוסעים מעבר לעלות הטיול  תחול עליהם בלבד ולא על חברת טארגט.

מרכיבי הטיול המאורגן

טיסות – טארגט אינה אחראית לעיכובים או ביטולים של טיסות, שכן אחריות זו הינה של חברות התעופה בלבד. החברה רשאית להחליף את הטיסות המוצעות. כמו כן, כל טענה בקשר לשירות ו/או חווית הטיסה תופנה לחברת התעופה בלבד.  חברת טארגט עושה מאמץ לאפשר לנוסעים לשנות את מועדי היציאה והחזרה. עלות שינויים אלה עשויים להשתנות בין הטיולים ויפורסמו במסגרת פרוספקט הטיול. כמו כן, יובהר כי בשל תנאי חברת התעופה מספר המטיילים אשר יורשו לבצע שינויים אלה מוגבל ובבחינת "כל הקודם זוכה". חברת טארגט אינה אחראית למטען, שלמותו ושלומו, המשונע ע"י חברת התעופה.

טארגט אינה אחראית להושבה ובחירת מקומות ישיבה במסגרת טיסות הקבוצות. למרבה הצער, במקרה של כרטיס קבוצתי, חברות התעופה אינן מאפשרות לחברות הנסיעות לבחור מושבים עבור חברי הקבוצה.

מלונות – חברת טארגט מתקשרת בהסכמים עם בתי מלון מהשורה הראשונה. עם זאת, אינה אחראית לתקלות בתפעול השוטף של המלון, ובכלל זה תקלות מיוחדות ברשת החשמל, תקלות מיוחדות בשירות החדרים, שיבוץ החדרים, שעות פעילות המתקנים שבמלון וכיוצא בזה. כמו כן, חברת טארגט אינה יכולה להתחייב לקיומם של מזגנים.החברה רשאית להחליף את המלונות המוצעים במסלול הטיול. יודגש כי בכל מקרה של נזק שיגרום נוסע למתקני המלון ו/או יעשן בחדר המלון בניגוד למותר, כל תשלום שיושת על טארגט יהא באחריות הנוסע בלבד. 

אוטובוס הקבוצה – טארגט מזמינה עבור טיוליה אוטובוסים ממוזגים בהתאם למסלול הטיול כפי שפורסמה. לתשומת לב הנוסעים, במדינות יעד שונות ישנן תקנות שונות הקובעות שעות עבודה מקסימליות עבור הנהג. לא תישמענה כל דרישות מצד חברי הקבוצה לחרוג מתקנות אלה.

סבלות מזוודות – חברת טארגט אינה אחראית לקיומו של שירות סבלות ו/או העברת מטען הנוסעים מן האוטובוס לחדר המלון ובחזרה, אלא אם צוין אחרת בפרוספקט הטיול. טארגט אינה אחראית לטיב שירות הסבלות, במקרים שיינתן, ו/או לנזקים שעשויים להיגרם למטען המועבר.

שייט – בחברת השייט רשאית בכל עת לשנות את מסלול השייט ומקומות העגינה בהתאם לשיקול דעתה כגורם המקצועי. יובהר שלחברת טארגט אין כל השפעה על שינוי מסוג זה והסמכות לבצעו הינה של חברת השייט בלבד. 

תשר – נוסעי חברת טארגט אינם נדרשים לשלם תשר לנותני השירות בחו"ל, ככל שהשירות ניתן במסגרת הקבוצית. חריג לעניין זה הוא תשר לנותני השירות באניה אשר יגבה במועד חיוב עלות הטיול לפי עלותו המתעדכנת מצד חברות השייט השונות וכפי שיימסר לנוסע במועד הרישום, אלא אם מצוין אחרת בפרוספקט הטיול.

הדרכה – מדריך הטיול הינוגורם מפתח להצלחתו של הטיול. לכן, מדריכי טארגט הינם אנשי מקצוע מנוסים ובעלי שנות ניסיון רבות. מדריך הקבוצה יכיר את מסלול הטיול ויעשה כל מאמץ לסייע לנוסעי הטיול במהלכו, אם במסגרת טיול יבשתי, שייט ואם במהלך השהות בשדות התעופה. יובהר כי שיבוץ מדריך לטיול מתבצע חודשים ארוכים לפני יציאתו, אך לעיתים בשל אירועים פתאומיים ומיוחדים תידרש החלפת המדריך האחר. יובהר שהחלפת מדריך אינה עילה לביטול השתתפות נוסע בטיול.

התשר למדריך אינו כלול במחיר הטיול (אלא אם צוין אחרת בפרוספקט הטיול) ונתון לשיקול דעתם של חברי הקבוצה.

תנאי רישום ועלויות:

תנאים מיוחדים, דוגמת עלות אשרות כניסה, תוספת יחיד, תשר לנותני השירות באניה וכיוצא בזה, יצוינו בפרוספקט הטיול ובטופס הרישום של הטיול הספציפי. יודגש – פרוספקט הטיול הינו טופס מפורט יותר מטופס הרישום, ועל כן שני המסמכים יחד מחייבים את הנוסע.

באחריות הנוסע לדאוג שדרכונו בתוקף של לפחות חצי שנה מיום החזרה ארצה, וכן שברשותו אשרות הכניסה למדינות היעד.

ביטוח נסיעות לחו"ל – מודגש שעלות הטיול אינה כוללת ביטוח נסיעות לחו"ל. חובה על הנוסע לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל בעל כיסוי מתאים בהתאם לגילו, מצבו הרפואי, והפעילויות כפי שיבוצעו במהלך הטיול. אורי טארגט מדגישה את חשיבותו של ביטוח נסיעות לחו"ל ומציעה לכלל לקוחותיה לבטח עצמם מיד עם רישומם לטיול. יודגש – רכישת ביטוח מתאים באחריות הנוסעים בלבד. 

רישום לטיול – במילוי והעברת טופס הרישום לחברת טארגט הנוסע מביע כי קרא, הבין והסכים לתקנון החברה, פרטי הטיול ותנאיו כפי שפורטו במסגרת פרוספקט הטיול וטופס הרישום.

סמכות שיפוט – במקרה של מחלוקת מוסכם כי בית המשפט בתל אביב יהא בעל בסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת בין הצדדים.

טארגט טורס אינה אחראית לכל הוצאה כספית ו/או נזק רפואי שייגרם לנוסעים במהלך שהותם בחו"ל במסגרת הטיול המאורגן.

Comments are closed.